(+421) 917 574 248 - enviroagentura@gmail.com

Environmentálna Energetická Agentúra

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR, v oblasti úspory nákladov, energetike, vedy, techniky a ekonomiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnu spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov vo vedeckých oblastiach, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti.

čítajte viac »

Environmentálna Energetická Agentúra

Environmentálna energetická agentúra je zakladajúcim členom Energetického klastra Prešovského kraja spolu s

Environmentálna energetická agentúra

Služby a činnosti, ktoré EEA realizuje:

Nami realizované aktivity

Počas svojho pôsobenia, od roku 2012, Environmentálna energetická agentúra, n. o. vykonáva v súlade so zapísanými všeobecne prospešnými službami činnosti zamerané na podporu služieb regionálneho rozvoja. V rámci svojej činnosti sa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) úspešne venovala príprave žiadosti technickej pomoci ELENA pre PSK a rozpracovala zámer vybudovania malých vodných elektrární v Prešovskom kraji so zameraním na ekologickú formu výroby elektrickej energie.

EEA, n. o. poskytovala a poskytuje služby externého manažmentu v rámci projektov z rôznych operačných programov zo štrukturálnych fondov EÚ a národných programov. EEA, n. o. okrem iného podporila aj organizovanie poradenských aktivít pre obce a mestá v oblasti prípravy a vypracovania regionálnych strategických dokumentov – programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, žiadostí o NFP v rámci operačných programov – IROP, PRV, ako aj pre MAS (miestna akčná skupina) – v oblasti prípravy a vypracovania regionálnych stratégií – CLLD.

V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí spracovala EEA, n. o. niekoľko svetelno-technických štúdií verejného osvetlenia, ktoré tvorili podklad pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň poskytovala v rámci predmetnej výzvy služby externého manažmentu – implementácie projektov rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia.

V spolupráci s Energetickým klastrom Prešovského kraja poskytla EEA, n. o. predstaviteľom miest a obcí niekoľko desiatok konzultácií v oblasti verejného osvetlenia, energetickej efektívnosti, možností financovania projektov zameraných na energetické úspory. Zároveň poskytla odborné poradenstvo týkajúce sa prípravy a zavádzania integrovaného manažérskeho systému – naša nezisková organizácia prostredníctvom svojho energetického manažéra pôsobila v oblasti certifikácie ISO 50001 – Systém energetického manažérstva.

EEA, n. o. participovala na spracovaní rozvojových dokumentov pre PSK s názvom „Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“ a „Program energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja“. Naša nezisková organizácia sa každoročne podieľa na príprave Energetického dňa PSK - workshopy, konferencie a pod.

V roku 2015 EEA, n. o. získala certifikát kvality ISO 9001:2009. Tento certifikát získala pre oblasť spracovania štúdii, návrhu riešení, merania, analýz prostredia, výskumu a vývoja nových riešení a postupov a vzdelávacej činnosti v oblasti environmentu.

Podporte nás

Touto cestou si Vás dovoľujeme poprosiť o podporu našej neziskovej organizácie, Environmentálna energetická agentúra, n. o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby, predovšetkým v oblasti úspory nákladov na energie vo verejnom sektore. Naša nezisková organizácia prostredníctvom projektov vo vedeckých oblastiach, odborných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti aktívne prispieva k budovaniu spoločnosti založenej na vzdelanosti.

EEA, n. o. a jej aktivity môžete podporiť poukázaním 2 % z dane, alebo cez stránku www.dobromat.sk, cez uvedenú stránku nás môžete podporiť prostredníctvom nákupov na internete. Tento spôsob podpory Vás nestojí nič (Vaša cena za nákup je rovnaká, či sa do internetového obchodu dostanete cez dobromat alebo priamo). Za sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod dobromatu províziu, ktorá bude poukázaná na účet našej neziskovej organizácie. Veríme, že sa nám rozšírenie našich spoločných aktivít podarí aj vďaka Vašej podpore.

Vopred Vám chceme poďakovať za pomoc, ktorú nám poskytnete využitím niektorého z vyššie uvedených spôsobov.

Naše identifikačné údaje:

Názov: Environmentálna energetická agentúra, n. o.
Sídlo: Levočská 6124/12, 080 01 Prešov
IČO: 45 737 606
Právna forma: nezisková organizácia

Bližšie informácie, postup pri poukázaní 2 % z dane, ako aj všetky potrebné tlačivá nájdete na internetovej stránke www.rozhodni.sk.

Ako postupovať pri podpore našej organizácie cez dobromat? Na stránke dobromatu si v kolónke „nákupom na“ vyberiete obchod, v ktorom chcete nakupovať a v kolónke „podporím“ zvolíte Environmentálna energetická agentúra, n. o., následne na to kliknete na kolónku „začať nákup“, po tomto kliknutí budete presmerovaný na stránku vybraného predajcu, kde pokračujete vo svojom nákupe ako obvykle. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0917 574 248 alebo e-mailom na enviroagentura@gmail.com.

Snimka obrazovky 2018 05 02 o 13.40.58

Snimka obrazovky 2018 05 02 o 13.41.24